REGULAMIN SKLEPU

W niniejszym dokumencie znajdą Państwo informacje na temat sposobu umówienia się na konsultację psychologiczną i prawną, form płatności, warunków zawarcia umowy, informację o procedurze odstąpienia od umowy, a także o prawach i obowiązkach Klienta i Sprzedającego.

 1. Sklep jest prowadzony przez Auxi Service Center Anna Wojciechowska, ul. Obrzeżna 5E, lok. 27, Warszawa 02-691. Dalej „ASC”.
 2. Kontakt ze sklepem jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].
 3. ASC zastrzega sobie prawo organizowania promocji, na warunkach, które każdorazowo zostaną podane na stronie sklepu.
 4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Informacje o Usługach podane na stronie internetowej Sklepu,
  w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. W ramach korzystania ze Sklepu ASC nie będzie dostarczało Klientowi informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności nie będzie:
 • rozsyłał i umieszczał w ramach Sklepu spamu,
 • dostarczał i przekazywał treści zabronione przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich).
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

 

DEFINICJE:

Formularz zamówienia – Formularz zamówienia to usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej Sklepu umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności przez dodanie Usługi do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym m.in. sposobu płatności, dostawy.

Klient – Rozumie się przez to Konsumentów, przedsiębiorców, osoby prawne i inne osoby, niebędące Konsumentami, dokonujących zakupów w Sklepie.

Przedsiębiorca – Rozumie się przez to Klienta sklepu, który nie jest Konsumentem oraz nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsument – Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Usługi  - konsultacje psychologiczne oraz prawne. Usługi są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Auxi Service Center Anna Wojciechowska, ul. Obrzeżna 5E, lok. 27, Warszawa 02-691.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana (albo zawarta) między Klientem a ASC za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotycząca Usług oferowanych w Sklepie internetowym.

Zamówienie – Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi z ASC.

Formularz zamówienia - formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

Dowód zapłaty - faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

Płatność - wpłata na konto ASC za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.

Konto – usługa elektroniczna, konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i podanym przez Pana/Panią hasłem. Zbiór dotyczących Pana/Pani zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są podane przez Pana/ Panią dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie internetowym.

Rejestracja – procedura mająca na celu założenie przez Pana/Panią konta w Sklepie.

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień potrzebne są:
 • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne jest posiadanie przez Klienta:

 • urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu,
 • aktywnego konta poczty elektronicznej,
 • mikrofonu,
 • kamery (jeśli Klient chce brać udział w wideokonsultacji).
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej ASC oraz osób trzecich.
 2. W przypadku problemów dotyczących funkcjonowania strony internetowej oraz braku możliwości umówienia się na konsultację należy skontaktować się ze ASC, wysyłając wiadomość na adres [email protected].
 3. Klient może dokonać zakupu Usługi przez jej wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Usługi w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Usługi).
 4. Po dokonaniu wyboru Usługi celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj
  do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Usługi, w wyniku czego wybrana Usługa zostanie dodana do koszyka zakupowego. Następnie może dokonać dalszych zakupów, klikając „Kontynuuj zakupy”. W celu zakończenia zakupów należy nacisnąć  przycisk „Przejdź do płatności”.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 6. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem zamówienia. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, serwis ten również wysyła informację o numerze zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia w Sklepie.
 7. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 8. Termin konsultacji jest rezerwowany dopiero w momencie zapłaty za Usługę.

 

REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez utworzenie konta w Sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, ASC świadczy na rzecz Klienta również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie.
 2. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła.
 3. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Rejestracji należy dokonać, wypełniając Formularz rejestracyjny, w którym należy podać informacje niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia. Informacje niezbędne są wyraźnie oznaczone w Formularzu rejestracyjnym.
 5. Z chwilą przesłania Formularza rejestracyjnego między Klientem a ASC zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 6. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres ASC. W sytuacji gdy ASC jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 7. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.
 8. W celu zapewnienia Klientowi i przekazywanym danym bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu ASC podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. ASC podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient informuje ASC o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Klient może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany użytkownik, przy czym zarejestrowanym użytkownikiem jest Klient, który posiada konto w Sklepie.
 3. Klient może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.
 4. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 5. Klient składa zamówienie przez dodanie usługi do koszyka.
 6. Po dodaniu usługi do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka usług, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
 7. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto Klient składa zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 8. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać.
 9. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 płatności online również wysyła informację o numerze zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia w Sklepie.
 10. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 11. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a ASC zawarta zostaje umowa dotycząca udzielenia konsultacji. Następnie Klientowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

 

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu. Są także udostępniane Klientowi podczas składania zamówienia, jest to przelew elektroniczny i płatność kartą.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Zamawiam i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu. Klient będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie.
 4. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności.
 5. Wskazane w Sklepie ceny są cenami brutto, oznacza to, że uwzględniają podatek VAT.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest w wiadomości e-mail.

 

KONSULTACJE ONLINE

 1. Konsultacje online stanowią usługę w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu ASC dostarcza Klientowi usługę w postaci zakupionych konsultacji online.
 3. Zakupiona przez Klienta konsultacja online odbędzie się zgodnie z terminem określonym przez Strony umowy.
 4. W przypadku zakupu usług, tj. konsultacji online, konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie wybranym przez Klienta, zgodnie z harmonogramem zapisów umieszczonym na stronie Sprzedającego i udostępnionym Klientowi (kalendarz).
 5. Ustalony termin może zostać przez Strony odwołany lub zmieniony najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. Zmiana może nastąpić jedynie na termin, który jest dostępny w kalendarzu. Późniejsza zmiana/odwołanie nie jest możliwe. Odwołanie/zmiana terminu konsultacji odbywać się będzie za pomocą linku otrzymanego w e-mailu dotyczącym zmiany terminu konsultacji/odwołania konsultacji.
 6. Klient oświadcza, że jeżeli opłacona konsultacja nie odbędzie się o wyznaczonej porze z powodu nieobecności Klienta lub z powodu problemów technicznych po stronie Klienta (np. brak konta, brak zalogowania o wyznaczonej porze, brak dostępu do internetu, brak zasięgu, nieodebranie telefonu), Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za konsultację. Późniejsze połączenie się/odebranie telefonu proporcjonalnie skraca czas konsultacji.
 7. Klient akceptuje fakt, że konsultacja może się w wyjątkowych sytuacjach nie odbyć z powodu problemów technicznych, w takiej sytuacji osoby reprezentujące ASC skontaktują się z Klientem i ustalą inny termin spotkania.

 

Konsultacja psychologiczna

 1. Konsultacje przeprowadzane są przez psychologów oraz psychoterapeutów.
 2. Wszystkie osoby udzielające wsparcia mają wykształcenie wyższe oraz dyplom bądź certyfikat potwierdzający kompetencje i dający prawo wykonywania zawodu psychologa, psychoterapeuty.
 3. Psychologowie/psychoterapeuci ze względu na to, że nie są lekarzami nie stawiają diagnoz, nie wystawiają zwolnień l4, nie wypisują recept, nie analizują dokumentacji medycznej.
 4. Psychologowie/psychoterapeuci nie prowadzą psychoterapii indywidualnej ani grupowej, konsultacji/psychoterapii dla par, małżeństw i rodzin, konsultacji medycznych z lekarzem psychiatrą.
 5. Dodatkowo:
 • Jeśli są (lub byli) Państwo w trakcie leczenia psychiatrycznego, należy poinformować o tym konsultanta.
 • Jeśli są Państwo w trakcie procesu psychoterapii indywidualnej, nie należy zaczynać równolegle innego procesu wsparcia, gdyż może zadziałać to kontrproduktywnie na proces, w którym Państwo są.
 • Psychologowie/Psychoterapeuci nie wystawiają żadnych potwierdzeń, zaświadczeń bądź opinii dotyczących korzystania z pomocy psychologicznej.
 1. Wszystkie informacje, które zostaną przekazane podczas konsultacji, objęte są tajemnicą, z wykluczeniem sytuacja, gdy zagrożone jest czyjeś zdrowie i życie.
 2. Konsultacja trwa maksymalnie do 50 minut.
 3. Jeśli Klient nie zapewni odpowiednich warunków do świadczenia Konsultacji psychologicznej (brak osób trzecich, odpowiednie połączenie internetowe, nie znajdowanie się pod wpływem substancji odurzających), sesja może zostać przerwana, bez zwrotu opłaty.
 4. Psycholog/Psychoterapeuta może odmówić wykonania Konsultacji psychologicznej, jeżeli uzna, że forma świadczenia Usługi jest nieadekwatna lub niewystarczająca do sygnalizowanego przez Klienta problemu (w szczególności w przypadku istotnych zaburzeń, wymagających podjęcia niezwłocznych czynności leczniczych lub czynności wymagających kontaktu bezpośredniego).
 5. Klient nie ma prawa nagrywać konsultacji.
 6. Klient, kupując konsultację, ma prawo wybrać, czy odbywać się ona będzie w języku polski, angielskim czy też ukraińskim.

 

Konsultacja prawna

 1. Konsultacje przeprowadzane są przez adwokatów, radców prawnych, prawników.
 2. Wszystkie osoby udzielające wsparcia mają wykształcenie wyższe. Adwokaci oraz Radcowie Prawni mają uprawnienia do wykonywania wyżej wskazanych zawodów.
 3. W zakres udzielania porad prawnych nie wchodzi pisemne udzielanie porad prawnych, analiza pism procesowych, dokumentów, orzeczeń, decyzji, wyroków oraz sporządzanie pism procesowych, a także opinii prawnych. Nie są udzielane porady prawne z dziedzin: prawo podatkowe oraz prawo ubezpieczeń społecznych.
 4. Wszystkie informacje, które zostaną przekazane Państwu podczas konsultacji objęte są tajemnicą, z wykluczeniem sytuacji, gdy zagrożone jest czyjeś zdrowie i życie.
 5. Konsultacja trwa maksymalnie do 30 minut.
 6. Jeśli Klient nie zapewni odpowiednich warunków do świadczenia Konsultacji prawnej (brak osób trzecich, odpowiednie połączenie internetowe, nie znajdowanie się pod wpływem substancji odurzających), konsultacja może zostać przerwana, bez zwrotu opłaty.
 7. Klient nie ma prawa nagrywać konsultacji.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest ASC.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci internetowej.
 5. ASC nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

 

REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez ASC.
 2. Reklamacje należy składać:
 • pisemnie w formie tradycyjnej na adres ASC podany w treści niniejszego Regulaminu,
 • pocztą elektroniczną na adres ASC podany w treści niniejszego Regulaminu.

3. W celu umożliwienia ASC skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien wskazać w jej treści:

 1. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej podany w związku z korzystaniem ze Sklepu,
 2. opis zgłaszanych zastrzeżeń, wraz z opisem okoliczności i datą wystąpienia,
 3. zakres żądania Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
 4. ASC przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji może zwrócić się do Klienta o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Klienta informacje, o których mowa w ust. 3, wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 1. ASC zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Klienta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta w ramach zgłoszenia.
 3. Wzór reklamacji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. ASC wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiemo rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiemo wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a ASC,
 5. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim, angielskim, ukraińskim i na podstawie przepisów prawa polskiego.
 2. ASC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej ASC na podstronie „Regulamin”.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, ASC deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy ASC a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy ASC a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ASC.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).